Thông tin các khóa học

S3

Tiếng Nhật cấp tốc – K12

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 08/12/2014     Học phí: 1.000.000 VNĐ/Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 Tháng (245 tiếng)     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Tiếng Nhật sơ cấp cấp tốc – K11

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 06/10/2014     Học phí: 1.000.000 VNĐ / Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng ( 245 tiếng )     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD Mp3
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Tiếng Nhật sơ cấp cấp tốc – K10

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 08/09/2014     Học phí: 1.000.000 VNĐ / Tháng
 • Thời lượng học: 3,5 tháng ( 245 tiếng )     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD Mp3
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Tiếng Nhật sơ cấp cấp tốc – K9

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 04/08/2014     Học phí: 1.700.000 VNĐ / Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 tháng ( 245 tiếng )     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Tiếng Nhật sơ cấp cấp tốc – K8

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 07/07/2014     Học phí: 1.700.000 VNĐ / Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khóa học tiếng Nhật cấp tốc ( du học ) – K7

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 09/06/2014     Học phí: 1.700.000 VNĐ / Tháng
 • Thời lượng học: 3.5 tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khóa học tiếng Nhật cấp tốc ( du học ) – K6

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 05/05/2014     Học phí: 1.700.000vnd/tháng
 • Thời lượng học: 3.5 tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD 2GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp học tiếng Nhật sơ cấp (Khóa K5) – Trung tâm tiếng Nhật S3

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 05/05/2014     Học phí: 1.500.000 VNĐ / 2 tháng / 24 buổi
 • Thời lượng học: 2 Tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD 1GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp học tiếng Nhật Sơ cấp Khóa A1

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 03/03/2014     Học phí: 1.500.000 VNĐ / Khóa 24 buổi / 2 Tháng
 • Thời lượng học: 2 Tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD 2GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học

Khai giảng lớp học tiếng Nhật Cấp tốc(Khóa K4) – Trung tâm tiếng Nhật S3

Trung tâm tiếng Nhật s3 education
 • Ngày khai giảng: 03/03/2014     Học phí: 1.700.000vnd/tháng
 • Thời lượng học: 3.5 tháng     Tối thiểu mở lớp: 10 HS
 • Quà tặng: IPOD 2GB
 • Địa điểm học:
 • Gọi 012.15.131313   Đăng ký học
Page 3 of 41234